Boligsosialt arbeid | Å ha et hjem hvor du føler deg beskyttet er alfa omega 

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsfoto: Tierra Mallorca - Unsplash

Utviklingsarbeid sammen med Trondheim kommune

KBT satte høsten 2022 i gang et utviklingsarbeid, et forprosjekt om boligsosialet arbeid i samarbeid med Trondheim kommune. Forprosjektet er finansiert av Husbanken. Målet er å få til et hovedprosjekt som skal utvikle større grad av samskaping med brukere innen psykisk helse og rus. Videre er målet å utvikle bo- og tjenestetilbudene for de som har behov for et tilpasset boligtilbud.  

Prosjektet skal særlig ha fokus på hvordan beboerne kan bli delaktige i å få nye boligløsninger for seg selv. Vi vil i tillegg se på hvordan man kan samarbeide om å få et bedre liv på de områder som ikke handler om det å bo. 

Høsten 2022 startet vi med å intervjue beboere og de som jobber i tilknytning til boliger eller med tildeling for å kartlegge hvordan det fungerer i dag. Etter at forprosjektet er ferdigstilt, vil det komme en rapport.  

Prosjektmedarbeider med engasjement for boforholdene til personer med utfordringer innen psykisk helse og rus 

Prosjektmedarbeider Geir Småvik har engasjert seg i boligspørsmål både i Trondheim og i Steinkjer hvor han bor. Han har klare formeninger om hva som skal til:  

“Grunnen til at arbeidet er så viktig, er det å skape en trygg hverdag, der det å skape et godt hjem er utgangspunktet og springbrettet for resten av livet. Ordnede forhold hjemme, gjør at det blir enklere å forholde seg til ting rundt deg. Det er ikke noe annerledes enn for folk som “ikke er i uføret”. Å ha et hjem hvor man føler seg beskyttet er alfa omega i behandlingen.”, sier Geir. 

 

Se også: Ressurssider om boligsosialt arbeid i et brukerperspektiv

 

En dynamisk boligpolitikk  

Geir trekker fram at en dynamisk boligpolitikk kan være det aller beste for dem som trenger et boligtilbud.  

“Nå jobber vi med å prøve å finne de riktige tilbudene til folk med ulike behov. Da trenger du en dynamisk boligpolitikk hvor det ikke er vanskelig å skifte bolig om forholdene i livet skulle endre seg, for eksempel at du trenger mer eller mindre hjelp. Eller at tilbudene tilpasser seg beboerens behov.”, sier han. 

Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at både økonomi og faktisk tilgang til boliger påvirker hva som er mulig å få til i praksis. “Det er jo ikke så enkelt for kommunen å skulle ta hensyn til alt, heller. Vi er ikke her for å lage mest mulig utgifter for kommunen, men se på hvordan de kan bruke ressursene mest mulig effektivt”, sier Småvik.  

Godt samarbeid mellom etatene 

På spørsmål om hva Geir opplever at fungerer godt i Trondheim kommune i dag, sier han: “Det fungerer på systemnivå, samarbeidet mellom etatene. Selv om det kan være vanskelig å se for oss. Det virker som det er bra samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, NAV og psykisk helse og rus-enheten i kommunen.” 

Geir Småvik (bilde)
Prosjektmedarbeider i KBT, Geir Småvik, har stort engasjement for livsvilkårene til utsatte grupper i samfunnet.

Ulike boligtilbud ved ulike behov 

Det finnes flere varianter av boligtilbud for mennesker med rus- og psykisk helseutfordringer. Eksempelvis bolig med base, Housing First  og småhus. Prosjektmedarbeider Geir Småvik, har inntrykk av at de to sistnevnte har blitt mer populært. 

“Det kan se ut som de tilrettelagte boligene kanskje er litt på vei ut – bolig med base holder kanskje på å gå over i en mer ambulant rolle, at boligene blir mindre og mindre bemannet. Det kan gå ut over beboerne og deres trygghet. 

Enkelte forteller om mangel av lås på ytterdør, og de uttrykker at de er redde. De forteller at de kan våkne midt på natta, og det står fremmede inne hos dem.  Vi har møtt flere som forteller at de er redde, men også mange som er fornøyde.  

De som har Housing first er veldig fornøyde. De får en ordinær bolig i et ordinært bomiljø, hvor de føler seg integrert i lokalsamfunnet. De skjermer boligen sin, de er glade i boligen sin og de har mulighet til å kjøpe boligen om de har råd. Det krever blant annet boferdigheter.”, sier Geir 

Samarbeid med beboere og ansatte for å finne gode løsninger 

KBT har gjort flere funn knyttet til bolig i løpet av ulike evalueringer. Før jul publiserte vi en ressursside med anbefalinger i et brukerperspektiv for boligsosialt arbeid. Samarbeid, brukermedvirkning og recoveryorientering er blant stikkordene for et vellykket boligsosialt arbeid fra et brukerperspektiv. Noe av det samme har Geir sett i arbeidet han har vært med på i høst.  

 

Etterlyser gode verktøy for dem som jobber med tildeling 

En ting Geir har lært av å jobbe med dette forprosjektet, er at vi skal være grundige når vi foretar forandring på systemnivå når det handler som sårbare grupperinger. Han etterlyser også gode nok verktøy for dem som jobber med tildeling av boliger til å finne gode nok boliger til folk.  

“Brukerne blir jo hørt på et visst nivå, men på meg virker det litt tilfeldig hvor mye hver enkelt blir hørt. Vi må få et system der ikke bare de som roper høyest får den hjelpen de trenger. Vi må ha folk som ser enkeltindividene som har behovene. Det er mange ting å ta tak i.”