Prosessleder i Bruker Spør Bruker (BSB)

Bruker Spør Bruker (BSB) er er intervjumetode hvor personer med egenerfaring fra å være bruker av helsetjenester, deltar i evaluere tjenestene sammen med andre brukere. Du vil altså lære å lede en type intervjuprosess for å hente kunnskap fra andre brukere av helsetjenester. Tanken er at du som bruker har spesielt gode forutsetninger for å få fram nyanser og informasjon som det er vanskeligere for fagfolk uten slik erfaring å få fram.

Målgruppe

Personer som har egenerfaring med å motta hjelp fra helsetjenester, fortrinnsvis psykisk helse- og rustjenester.

Innhold

Som prosessleder i Bruker Spør Bruker (BSB) blir du involvert i interessante og krevende oppgaver gjennom evaluering og tjenesteutvikling i kommuner og helseforetak.

Opplæringen for å bli prosessleder i Bruker Spør Bruker består av en teoretisk og en praktisk del.

De fem teoretiske modulene i opplæringen omfatter en innføring i de sentrale elementene i en BSB-evaluering:

  • Fokusgruppemetode
  • Referatteknikk
  • Utarbeidelse av temaguide
  • Etikk
  • Analysearbeid.

Du vil få opplæring i intervjuteknikker, med tema som blant annet hvordan skape god stemning i en gruppe og hvordan senke terskelen for å delta for deltakere i et intervju. Du vil lære teknikker for referatskriving og analyse av kvalitativt materiale, og du vil bli utfordret på refleksjon rundt etiske problemstillinger ved å gjennomføre intervjuer. Opplæringen foregår både gjennom forelesninger og diskusjoner, samt rollespill og trening på teknikker med hverandre.

Den praktiske delen av opplæringen består i gjennomføring av et konkret BSB-prosjekt parallelt med kurssamlingene. I Nord-Trøndelag var Steinkjer kommune opplæringscase i 2006-2007. I 2008 gjennomførte vi og kursdeltakere en BSB-evaluering av KIM-senteret, og prosjektet «Min stemme teller» i 2015 var en opplæringscase av unge BSB-prosessledere.

Den praktiske delen av opplæringen omfatter tett veiledning fra oss i hele gjennomføringsfasen.

Læringsutbytte

Personer som gjennomfører opplæring i Bruker Spør Bruker-metoden kan bli sertifisert som prosessledere. Dette innebærer at man kan bli engasjert som prosjektmedarbeider i Bruker Spør Bruker, og kan praktisere Bruker Spør Bruker-metoden.

Kurset vil gi deg kunnskap om intervju- og analyseteknikker. Du vil også lære om etisk refleksjon.

Organisering 

Kurset er samlingsbasert. Det teoretiske materialet blir gjennomgått over tre helgesamlinger.

Den praktiske delen av opplæringen, med gjennomføring av en Bruker Spør Bruker-undersøkelse, går over ca. et halvt år. Kurset forutsetter at man har mulighet til å delta på kurssamlinger og gjennomføring av Bruker Spør Bruker-opplæringscase i Trondheim.

Kurs og opplæringscase andre steder i landet blir annonsert på nett.

Forhåndskunnskaper

  • Du har egenerfaring som bruker av helsetjenester
  • Du liker å omgås med andre mennesker
  • Du har god skriftlig formuleringsevne
  • Du kjenner til det grunnleggende innenfor tekstbehandling.

Kursledere

Kurset ledes av Dagfinn Bjørgen og Juni Raak Høiseth.

Kursbevis

For å motta kursbevis må man delta på minst ⅔ av alle teorisamlinger i kurset.

For å bli sertifisert som prosessleder i Bruker Spør Bruker-metoden må man delta på den praktiske gjennomføringen av en Bruker Spør Bruker-evaluering, og bli godkjent av kurslederne som prosessleder.

Kursavgift

Kurset er gratis i bytte mot at man deltar i gjennomføringen av en Bruker Spør Bruker-undersøkelse.

Når

Det er for øyeblikket ikke planlagt å gjennomføre noen nye Bruker Spør Bruker-kurs.

Kurset holdes ifm. Bruker Spør Bruker-undersøkelser hvor vi ser muligheten for å kjøre opplæring. Kurset kan også kjøres på forespørsel. Ta kontakt på post@kbtkompetanse.no for forespørsler om dette kurset.

Hvor

Kurset holdes primært i Trondheim, men kan holdes andre steder dersom det klaffer med gjennomføringen av et Bruker Spør Bruker-prosjekt.

Kontakt/påmelding

Kontakt oss for mer informasjon om våre kurs.