Bruker Spør Bruker-evaluering – Namdalseid kommune

Namdalseid kommune ønsket å bruke Bruker Spør Bruker til å evaluere sine tjenester innen psykisk helse.

Brukerne var tilfredse med de kommunale tjenestene. De var ikke misfornøyde med ivaretakelsen av sine rettigheter, men etterspurte mer informasjon på dette feltet. Samarbeidet mellom tjenesteyterne og brukerne ble betegnet som godt. Begrepene ansvarsgruppe, brukermedvirkning og individuell plan var lite kjent blant brukerne. Kommunen hadde utfordringer med å konkretisere hvordan de sikret brukermedvirkning på systemnivå, og i strevde med å få informert brukere om tilgjengelige tilbud utenfor åpningstid.

Forfattere:

Randi Røvik
Heidi Westerlund
Dagfinn Bjørgen

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering, Namdalseid kommune (2008)